Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Archido.pl


Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość .


I. Postanowienia Ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin  jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez firmę MKM MEDIA Michał Gawin z siedzibą w Dobieszków 8S 95-010 posługującą się numerem NIP 728-248-61-34 i REGON 101615338, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki przez Urząd Miasta Łodzi - Zobacz wpis do CEIDG. Z biurem można skontaktować się telefonicznie bądź mailowo pod numerem i adresem podanym na stronie internetowej serwisu pod adresem https://www.archido.pl/content/15-kontakt .
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym Archido.pl, udzielającym przybicia podczas aukcji, zwanym dalej Klientem, a MKM MEDIA Michał Gawin, zwaną dalej Sprzedawcą.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym Archido.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez MKM MEDIA Michał Gawin, jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem.

II. Przedmiot Sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego Archido.pl.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym Archido.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawane w cenie detalicznej. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów poekspozycyjnych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
 3. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego Archido.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 4. Koszt przesyłki podany zostanie w formularzu zamówienia. Jeśli suma zamówienia Klienta kwalifikuje się do otrzymania przesyłki za darmo przesyłka do Klienta jest bezpłatna.
 5. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego Archido.pl.
 6. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

  1. przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)

  2. za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,

  3. płatność za pomocą serwisu Przelewy 24,

  4. gotówką, przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu.

  Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

 7. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów  wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 8. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa MKM MEDIA Michał Gawin do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 9. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 11. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną.
 12. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: MKM MEDIA Michał Gawin, Dobieszków 8S, 95-010 lub elektronicznie na adres kontakt@archido.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji MKM MEDIA Michał Gawin traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

III. Realizacja zamówienia.

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać bez poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dodać produkt do koszyka, wypełnić formularz zamówienia i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Po zakupie Klient otrzymuje status Gościa. Na życzenie Klienta administrator zmieni status jego konta na Zarejestrowany użytkownik.
 3. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
  1. dokonywania zakupów w sklepie internetowym Archido.pl za pośrednictwem własnego konta,
  2. jest uprawniony do modyfikowania swoimi danymi w systemie sklepu internetowego Archido.pl,
  3. wglądu do historii swoich zamówień w systemie sprzedaży.
 4. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 5. Potwierdzając zamówienie Klient:
  1. wyraża  zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie MKM MEDIA Michał Gawin i przetwarzanie  ich zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
   1. realizacji umowy  przez Sprzedającego,
  2. akceptuje postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego Archido.pl,
  3. może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
 1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony  przy logowaniu  po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się  poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy
  MKM MEDIA Michał Gawin. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu Archido.pl z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu Archido.pl
 3. Zmiany Regulaminu  wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.archido.pl z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych  zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez kliknięcie/potwierdzenie komunikatu na stronie logowania w serwisie Archido.pl.
 4. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym Archido.pl należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
 5. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

IV. Dostawa.

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym Archido.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, we wskazanym przez Klienta miejscu
 3. Klient może także odebrać zamówiony projekt w siedzibie firmy.
 4. Koszt dostawy zakupionych produktów określony jest na stronie produktu.
 5. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi do 14 dni roboczych (dostawa następuje z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt). Jeśli zaistnieją okoliczności szczególne, które uniemożliwiają dotrzymanie w/terminu, Kupujący zostanie powiadomiony o tym przez Sprzedającego.
 6. Projekty oznaczone jako "w opracowaniu" wymagają określenia indywidualnego terminu wysyłki za zgodą kupującego.
 7. W przypadku przejściowej niemożności świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta Sprzedawca zastrzega sobie prawo do spełnienia świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, po uprzednim zawiadomieniu o tym Klienta na piśmie  i poinformowaniu go o prawie nieprzyjęcia tego świadczenia oraz możliwości odstąpienia od umowy wraz ze  zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.
 8. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.
 9. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem firmy kurierskiej odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności projektu, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem projektu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń projektu budowlanego mogącego mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej  zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem firmy MKM MEDIA Michał Gawin mieszczącej się w Dobieszków 8S 95-010, telefonicznie pod numerem 517 970 199, drogą elektroniczną pod adresem: kontakt@archido.pl oraz w terminie do 5 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej.
 11. Jakiekolwiek uszkodzenia projektu budowlanego mogącego mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem firmy MKM MEDIA Michał Gawin, telefonicznie pod numerem 517 970 199, drogą elektroniczną pod adresem: kontakt@archido.pl oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy.

V. Prawo do odstąpienia od umowy.

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zaleca się wysłać listem poleconym na adres siedziby naszej firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@archido.pl.

  1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu znajdziesz na dole regulaminu oraz tutaj: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 2. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.

 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  4. w której przedmiotem świadczenia są produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 4. Projekt architektoniczno-budowlany należy odesłać niezwłocznie w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży dokumentacji projektowej zakupionego w zestawie zwrotowi podlega cały zestaw.
 6. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) gotowego projektu do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
 7. Po otrzymaniu zwrotu projektu MKM MEDIA niezwłocznie prześle nabywcy fakturę korygującą, a ten zobowiązany jest również bez zbędnej zwłoki odesłać na adres Sprzedającego podpisaną jej kopię, która będzie podstawą do zwrotu należności za projekt.

 8. Uprawnienia i  obowiązki określone w pkt. 40-47 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia z dnia 02 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271.).

VI. Reklamacje

 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
 2. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Sprzedającemu.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 4. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej, tj. kontakt@archido.pl lub telefonicznie, tj. 517 970 199. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko lub nazwę firmy Kupującego, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie bądź przesłanie projektu na adres Sprzedającego z załączonym pisemnym opisem wady wraz z fakturą
 6. W przypadkach uzasadnionych reklamacji zgłoszonych z dochowaniem powyższej procedury Sprzedawca gwarantuje zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez Sprzedającego konto lub przekazem pocztowym na podany w zamówieniu adres w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej z Projektem, z zastrzeżeniem ust.6.
 7. W razie nieuwzględnienia reklamacji Kupujący zostanie o tym poinformowany pisemnie z podaniem przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia reklamacji do Sprzedającego, a reklamowany towar zostanie odesłany na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu
 8. W przypadku niektórych projektów istnieje możliwość jego wymiany na inny.
 9. Okoliczności wymiany projektu budowlanego będą rozpatrywane indywidualnie. Należy je uzgodnić telefonicznie pod numerem 517 970 199 lub drogą elektroniczną: kontakt@archido.pl

Przydatne linki:

 1. Polityka cookies
 2. Jak wyłączyć cookies
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy